TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

DENİZ SUYU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği”, “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” doğrultusunda numune alma ve ölçümleme işlemleri laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Işık geçirgenliği TayiniSecchi Disk Metodu EPA 841-B-97-003
pH TayiniElektrometrik Metot SM 4500 H⁺ B
Sıcaklık TayiniLaboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B
Tuzluluk TayiniElektriksel İletkenlik Metodu 2520 B
Bulanıklık TayiniNefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027
Renk TayiniSpektrofotometrik Metot SM 2120 C
Çözünmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN ISO 5814
Çözünmüş Oksijen TayiniLüminesans Metodu ASTM D 888
Amonyak TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot SM 4500-NO₂ B
Nitrat/Nitrat Azotu TayiniSpektrometrik Metot SM 4500-NO₃ B
Toplam İnorganik Azot TayiniHesaplama Metodu İşletme İçi Metot (İÇM-ML-010; Rev: 01)SM 4500-NH₃ B, SM 4500-NH₃ F, SM 4500- NO₂ B, SM 4500- NO₃ B
Fosfat/Fosfat Fosforu TayiniÖn İşlem: Digestion Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot SM 4500-P B SM 4500-P E
Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin TayiniGC-FID Metodu TS EN ISO 9377-2
Organoklorlu Pestisitlerin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/ECD Metodu EPA 3510 CEPA 8081 B
Askıda Katı Madde ( AKM ) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D
Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini5-Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot SM 5540 C
Toplam Siyanür TayiniÖn İşlem:DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Fenol TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu SM 5530 BSM 5530 C
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini, Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Demir (Fe), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Vanadyum (V)Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 3015 ATS EN ISO 17294-2
Civa (Hg) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020 A
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot SM 5220 C
Sülfür Tayiniİyodometrik Metot SM 4500-S⁻² F
Sülfür TayiniSpektrometrik Metot SM 4500-S⁻² D
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniToplam Kjeldahl Azotu Metodu EPA 351.3
Toplam Azot TayiniÖn İşlem: Persülfat Oksidasyonu Ölçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-N C SM 4500-NO₃ B
Klorofil A TayiniSpektrometrik Metot TS 9092 ISO 10260
Krom (VI) TayiniSpektrometrik Metot SM 3500-Cr B
Yağ ve Gres TayiniSokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D
Serbest Siyanür TayiniÖlçüm: Spektrometrik Metot SM 4500-CN¯ E
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu EPA 8270 DEPA 3510 C
Ftalat Esterlerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/MS Metodu EPA 8270 DEPA 3510 C
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu EPA 8270 DEPA 3510 C
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 DEPA 3510 C
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) TayiniYüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS 8195 EN 1484
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) TayiniÖn İşlem: Headspace MetoduÖlçüm: GC-MS Metodu EPA 5021 AEPA 8260 C

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.

İletişim Formu

1 + 5 =

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme