TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

DENİZ SUYU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği”, “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” doğrultusunda numune alma ve ölçümleme işlemleri laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Deniz Sularından Numune Alma  TS ISO 5667-9
Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
Ölçüm: Şeffaf Test Tüpü Metodu
Ölçüm: Disk Metodu
TS EN ISO 7027-2
pH Tayini
 Elektrometrik Metot
SM 4500 H⁺ B
Sıcaklık Tayini
 Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Tuzluluk Tayini
 Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Bulanıklık Tayini
 Nefelometrik/Turbidimetrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Renk Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Çözünmüş Oksijen Tayini
 Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Çözünmüş Oksijen Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Metot
Ölçüm: Elektrokimyasal Metot
Ölçüm: Lüminesans Sensör Metodu
ASTM D 888
 Metot A
 Metot B
 Metot C
Sülfür Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-S²⁻ D
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂⁻ B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₃ E
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₃ B
Toplam Kjeldahl Azotu(TKN) Tayini
 Kjeldahl Azotu Metodu
EPA 351.3
Klorofil-a Tayini
 Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Krom (VI) Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cr B
Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P E
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem :GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, Alpha-chlordane,
 Gamma chlordane, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE,
4,4’-DDT,
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,
 Endosulfan sulfate, Endrin aldehyde,
 Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor
epoxide-isomer B, Methoxychlor
1,2-dibromo-3-chloropropane, Endrin, Diallate,
Isodrin, Hexachlorocyclopentadiene,
Chlorobenzilate, Hexachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı / Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C/EPA 3535 A
 EPA 3610 B
 EPA 3620 C
 EPA 3630 C
 EPA 3660 B
 EPA 8081 B
Askıda Katı Madde ( AKM ) Tayini
 Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
5-Günlük BOİ Test Metodu
SM 5210 B
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Serbest Siyanür Tayini
 Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN¯ E
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(2,4-Dimethylphenol, 2,4-dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2-chlorophenol,
2-Nitrophenol, Phenol, 4-Methylphenol,
3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4-Dinitrophenol, 4-Nitrophenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, Pentachlorophenol,
Dinoseb, 2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol,
2-Methylphenol)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu, Florisil
clean-up Metodu
 Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
 EPA 3620 C
 EPA 3630 C
 EPA 8270 E
Ftalat Esterlerinin Tayini
(Dimethyl phthalate, Diethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
bis(2-ethylhexyl)phthalate, di-n-octyl
phthalate)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı / Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C/EPA 3535 A
 EPA 3610 B
 EPA 3620 C
 EPA 8270 E
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene, Antracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthrace,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthen,
 Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane,
Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı / Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
 EPA 3535 A
 EPA 3611 B
 EPA 3630 C
 EPA 8270 E
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Ön İşlem1: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem2: Florisil clean-up Metodu
Ön İşlem3: Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
 EPA 3620
 EPA 3630
 EPA 8270 D
Toplam Organik Karbon (TOK)
 Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
 Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
(Benzene, bromobenzene,
bromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chlorobenzene,
 carbontetrachloride, 1,2-dibromo
3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, dibromomethane,
1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, ehtylbenzene,
hexachloro-1,3-Butadiene,
 Isopropylbenzene, m-p-xylene, naphtalene,
o-xylene, styrene, tetrachloroethene,
 toluene, trichloroethene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,1,2,4-trimethylbenzene
,
1,1,1,2-tetrachloroethane,1,1,1-trichloroethane
,
1,1,2-trichloroethane,1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
 trans-1,2-dichloroethene)
Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5030 C
 EPA 5021 A
 EPA 8260 D
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Fosfor
(P), Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum
(Be), Demir (Fe), Kalay (Sn), Kobalt (Co),
 Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3015 A
 TS EN ISO 17294 1-2
Cıva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3015 A
 EPA 6020 A
Zehirlilik Tayini TS 5676

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme