TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

EMİSYON ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belirlediği yasal emisyon limitleri ile çevreyi koruma adına önlemler almıştır. Bu bağlamda tüm endüstriyel tesisler belirlenen bu limitler dahilinde emisyonlarını sınırlamakla mükelleftir.

Emisyon ölçümleri, endüstriyel tesislerin ürettiği ve bacalarından çevreye salınan atık gazların ve ayrıca her türlü taşıt egzozunun yaydığı salınımların analiz edilmesi ile belirlenmektedir.

Deney Adı Deney Metodu
Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (20-1000 mg/m³ ) Gravimetrik Metot TS ISO 9096
Sabit Kaynak Emisyonları – Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m³) Gravimetrik Metot TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot EPA Metot 17
Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot EPA Metot 5
Sabit kaynak emisyonları -Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi) TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonları -Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Ölçüm: Paramanyetik O2 Metodu Ölçüm: Zirkonyum Oksit Metodu TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO2) Kütle Derişimlerinin tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Ölçüm: Kızılötesi Absorpsiyon Metodu TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonları – Kükürt Dioksidin (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Ölçüm: Kızılötesi Absorpsiyon Metodu TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonları- Bacagazında Nem Tayini Ölçüm: Volumetrik Metot Ölçüm: Gravimetrik Metot EPA Metot 4
Sabit Kaynak Emisyonları – Nem Probu ile Nem Tayini ( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için) İşletme İçi Metot (İÇM-ML-021;
Rev No:0)
Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız Ve Debi Tayini Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü TS ISO 10780
Sabit Kaynak Emisyonları – Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Benzen, Bromobenzen, Bromoklorometan, Bromodiklorometan, Bromoform, Kloroform, Klorobenzen, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, Karbontetraklorid, cis-1,3-dikloropropen, Diklorometan, cis-1,2-dikloroeten, 1,1-dikloropropen, 1,2-dibromo 3-kloropropan, 1,1-dikloroetan, 1,1-dikloroethen, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan, 1,2-dikloropropan, Dibromoklorometan, Dibromometan, 1,3-dikloropropane, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 2,2-dikloropropan, Etilbenzen, Hegzakloro-1,3-Butadien, p-isopropiltoluen, Isopropilbenzen, m-p ksilen, naftalin, n-butilbenzen, n-propilbenzen, o-ksilen, sec-butilbenzen, stiren, tert-butilbenzen, tetrakloroeten, toluen, trikloroeten, Trans-1,3-dikloropropen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3-trikloropropan, 1,2,3-triklorobenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,3,5-Trimetilbenzen, 1,1,2,2-tetrakloroetan, trans-1,2-dikloroeten Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Numune Alma: Termal Desorpsiyon Tüpü Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-MS/GC-FID Metodu TSE CEN/ TS 13649
Sabit kaynak emisyonları- Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Tayini Spektrofotometrik Metot EPA Metot 323
Sabit Kaynak Emisyonları- Sülfürik Asit (H2SO₄) Buharı, Sülfür Trioksit (SO₃), Kükürt Dioksit Miktarının (SO₂) Tayini Titrimetrik Yöntem (BaryumThorin) EPA Metot 8
Sabit Kaynak Emisyonları – Krom VI (Cr +6) Tayini Spektrofotometrik Metot CARB 425
Kalsiyum Oksit (CaO) ve Magnezyum Oksit (MgO) Örnekleme ve Tayini ICP-MS İşletme İçi Metot (İÇM-ML-011; Rev No:0) EPA 29
Sabit kaynak emisyonları-Toplam Flor (F) Miktarının Tayini Spektrofotometrik (SPANDS-Zirkonyum) Metodu EPA Metot 13 A
Sabit Kaynak Emisyonları – Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Bileşiklerinin Kütle Derişiminin Tayini için Numune Alma Numune Alma: XAD-2’ye Örnekleme Numune Alma: Dietilenglikole Örnekleme ISO 11338-1
Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: HPLC/GC-MS Metodu ISO 11338-2
Sabit kaynak emisyonları-Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Ölçüm: Titrimetrik Metot Ölçüm: Spektrofotometrik Metot CARB 426
Sabit Kaynak Emisyonları- Hidrojen Sülfür Tayini Titrimetirk Metot VDI 3486 Bölüm 2
Sabit Kaynak Emisyonları (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl) ve Vanadyum (V)) Tayini Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu Ölçüm: AAS Metodu TS EN 14385
Sabit Kaynak Emisyonları Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu Ölçüm: AAS Metodu EPA Metot 29
Sabit Kaynak Emisyonları Hidrojen Halid ve Halojenlerin (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) Tayini Numune Alma: İsokinetik Metot Ölçüm: IC Metodu EPA Metot 26A
Sabit Kaynak Emisyonları – HCI Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: Titrasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot Ölçüm: İyon Kromotografi Metodu TS EN 1911
Sabit Kaynak Emisyonları- Fosforik Asit Buharının Tayini Spektrofotometrik Metot NMX-AA-90-1986
Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü TS EN 12619*
Sabit Kaynak Emisyonlarında Amonyak Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu SCAQMD Metot 207.1
Sabit Kaynak Emisyonları- PCDDs/PCDFs ve Dioksin Benzeri PCB Bileşikleri Kütle Derişimlerinin Tayini Bölüm 1: PCDD’ler/PCDF’ler Numune alma Numune Alma: XAD-2’ye Örnekleme
Numune Alma: Dietilenglikole Örnekleme
TS EN 1948-1
Sabit kaynak emisyonları -Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit (NOx) Tayini Alkalin Permanganat IC Metodu EPA Metot 7D

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme