TEL: +90 216 394 0269 | FAKS: +90 216 394 0279 info@mostlab.com

SU, ATIK SU, KULLANIM SUYU VE YÜZEYSEL SU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,”Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”, “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” kapsamında su, atık su, kullanım suyu ve yüzeysel su analizleri Laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Su Ölçüm Ve Analizleri

Deney Adı Deney Metodu
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS ISO 5667-4
Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
Debi Ölçümü
Bir Noktadan Ölçüm Metodu
TS 5699
Işık geçirgenliği / Secchi Diski Derinliği Tayini
Ölçüm:Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık Tayini
Ölçüm: Nefelometrik Metot
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminesans Metodu
ASTM D 888
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Hidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D ve F
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ C
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön işlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
4500 NH₃ B
4500 NH₃ F
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Kjeldahl Azotu Metodu
EPA 351.3
Klorür Tayini
İyon Seçici Elektrot Metodu
ASTM D512 C
Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat,
Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cr B
Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-S²⁻ F
Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-S²⁻ D
Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-SO₃²⁻ B
Sülfit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-SO₃²⁻ C
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Serbest Klor Tayini
Titrimetik Metot
SM 4500-CI B
Bağlı Klor Tayini
Titrimetik Metot
SM 4500-CI B
Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-CI B
Silisyum (Si) Tayini
ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-016;
Rev No:0”
(TS EN ISO 17294 1-2 ve EPA
6020)
Titanyum (Ti) Tayini
ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-017;
Rev No:0”
(TS EN ISO 17294 1-2 ve EPA 6020
A)
Serbest Siyanür Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN¯ E
Serbest Siyanür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-CN D
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN D
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş
Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yuukseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Fenol Tayini
Spektrofotometrik Metot
EPA 420.1
Hidrazin Tayini
Spektrofotometrik Metot
ASTM D 1385-07
Adsorplanabilen Organik Halojenler (AOX)
Tayini
Oulccuum: Mikrokulometrik Titrasyon Metodu
TS EN ISO 9562
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As),
Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B),
Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum
(Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Selenyum (Se), Sodyum
(Na), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K),
Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Fosfor (P),
Vanadyum (V), Uranyum (U) Tayini
Ön İşlem: Filtrasyon
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Oulccuum: ICP-MS Metodu
TS EN ISO 15587-1
TS EN ISO 15587-2
Cıva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Filtrasyon
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Oulccuum: ICP-MS Metodu
EPA 3015 A
EPA 6020 A
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphtlene, Acenaphthylene, Antracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthrace,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthen,
Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane,
Phenanthrene, Pyrene, Benzo(a)floren, Captan,
Biphenyl, 3,6-Dimethylphenanthrene, )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Silika Jel Temizleme Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3535 A
EPA 3611 B
EPA 3630 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Kloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic
Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA),
Bromodichloroacetic Acid (BDCAA),
Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA),
Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid
(DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA),
Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic
Acid)
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 552.2
Organoklorlu Pestisitler Tayini
( Trifluarilin, Sipermetrin, Chlorathalonil,
Dichlobenil, Vinclozolin, Nitrofen)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 3535 A
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3660 B
EPA 8081 B
Organik Bileşiklerin Tayini
(Chlorfenapyr, β-Cyfluthrin, Cyromazine,
Tefluthrin, Dinobuton, Chloridazon,
Bromopropylate, 4-Aminoazobenzene,
Diisobutyl adipate, Tecnazen, Pirimicarb, Musk
Xylene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-024;
Rev No:0”
(EPA 8270 E’ den modifiye)
Diğer Pestisitler ve Mikro Kirleticilerin Tayini
(Ethofumesate, Buprofezin, Oxadixyl,
Tebuconazole, Diethofencarb, Pebulate,
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4′-methylenedianiline
, 2-Mercaptobenzothiazole (MBT))
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-025;
Rev No:0”
(EPA 8270 E’ den modifiye)
Organofosforlu Pestisitlerin Tayini
(Demeton-O, Demeton-S, Diazinon )
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 E
Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(Nitrobenzene, 4-Chloroaniline, 2
-Chloronaphthalene,
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene,
Pentachlorobenzene, 1-Kloronaftalen,
Bis(2-ethylhexyl)
phthalate,1-Methylnaphthalene,
Benzylbenzoate, 1-Chloro-2,4 -Dinitrobenzene,
2,3,4,5,6,-Pentachlorotoluene, 2,4-D iso octyl
ester)
Ön İşlem: Sıvı sıvı ekstraksiyon
Ön İşlem: Temizleme Metodu
Ölçüm: GC- MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Polibromlu Difenil Eterler (PBDE) Tayini
(Octabromodiphenyl ether, Tribromodiphenyl
ether, 4,4′-Dibromodiphenyl ether,
Bromodiphenyl ether )
Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 1614A
“İÇM-ML-026; Rev No:0”
(EPA 1614A ‘ dan modifiye)
Nonil Fenoller Tayini
(Octylphenol (OP), Bisphenol-A
(BPA),4-nonylphenol (n-NP),
Tetrabromobisphenol A (TBBP-A))
Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
ASTM D 7065
ISO 24293
PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
(28, 31, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Sülfürikasit/Permanganat Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3535 A
EPA 3665 B
EPA 8082 A
Ftalat Esterlerinin Tayini
(Dimethyl phthalate, Diethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
bis(2-ethylhexyl)phthalate, di-n-octyl
phthalate)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
EPA 3535 A
EPA 3610 B
Kalaylı Organik Bileşikler (OTC) Tayini
(Dibutyltin, Triphenyltin, Monobutyltin)
Ön İşlem: Solventle Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel / Alümina Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
TS EN ISO 17353
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
(benzene, bromobenzene,
dibromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chlorobenzene, carbontetrachloride,
1,2-dibromo 3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, dibromomethane,
1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, ehtylbenzene,
hexachloro-1,3-Butadiene, Isopropylbenzene,
m-p xylene, naphtalene, o-xylene, styrene,
tetrachloroethene, toluene, trichloroethene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,
1,2,4-trimethylbenzene,
1,1,1,2-tetrachloroethane,
1,1,1-trichloroethane,
1,1,2-trichloroethane, 1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
trans-1,2-dichloroethene )
Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5021 A
EPA 8260 D
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Tayini
(Dichloromethane, Vinyl Chloride, Chloroform,
n-Propyl benzene, Tridecane,
Decamethylcyclopentasiloxane (D5), benzene,
bromobenzene, dibromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chlorobenzene, carbontetrachloride,
1,2-dibromo 3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, dibromomethane,
1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, ehtylbenzene,
hexachloro-1,3-Butadiene, Isopropylbenzene,
m-p xylene, naphtalene, o-xylene, styrene,
tetrachloroethene, toluene, trichloroethene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,
1,2,4-trimethylbenzene,
1,1,1,2-tetrachloroethane,
1,1,1-trichloroethane,
1,1,2-trichloroethane, 1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
trans-1,2-dichloroethene)
Ön İşlem: Purge&Trap (P&T)
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5030 C
EPA 5021 A
EPA 8260 D
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, Alpha-chlordane,
Gamma chlordane, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE,
4,4’-DDT,
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfate, Endrin aldehyde,
Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor
epoxide-isomer B, Methoxychlor
1,2-dibromo-3-chloropropane, Endrin, Diallate,
Isodrin, Hexachlorocyclopentadiene,
Chlorobenzilate, Hexachlorobenzene, Dicofol,
α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC,)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3535 A
EPA 3610 B
EPA 3660 B
EPA 8081 B
Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol,
Phenol, 2-chlorophenol, 2,4-dimethylphenol,
2-nitrophenol, 2,4,6-trichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 4-Methylphenol,
3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4-Dinitrophenol, 4-Nitrophenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, Pentachlorophenol,
Dinoseb, 2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol,
2-Methylphenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol,2-amino-4-chloro
phenol, 2,6-Dimethylphenol,
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 2,6
-Di-tert-butylphenol,
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol )
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
EPA 3535 A
Toplam Petrol Hidrokarbonlar (TPH) Tayini
Alifatik Hidrokarbonlar
(C6, >C6-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16,
>C16-C21, >C21-C35)
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyonu
Ön işlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Headspace /Purge&Trap
Ölçüm: GC-FID / GC-MS Metodu
EPA 3630 C
EPA 5021 A
EPA 5030 C
TNRCC 1005
TNRCC 1006
EPA 8000 D
EPA 8015 D
EPA 8021 B
EPA 8260 D
EPA 8270 E
Toplam Petrol Hidrokarbonlar (TPH) Tayini
Aromatik Hidokarbonlar
(>C7-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-
C21, >C21-C35)
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyonu
Ön işlem: Silikajel Temizleme
Ön İşlem: Headspace /Purge&Trap
Ölçüm: GC-FID / GC-MS Metodu
EPA 3630 C
EPA 5021 A
EPA 5030 C
TNRCC 1005
TNRCC 1006
EPA 8000 D
EPA 8015 D
EPA 8021 B
EPA 8260 D
EPA 8270 E

Atıksu Ölçüm Ve Analizleri

Deney Adı Deney Metodu
Numune Alma Teknikleri TS ISO 5667-10
Debi Ölçümü
Debi Metodu
TS 5699
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot Metodu
TS 9748 EN 27888
Sıcaklık
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik/Turbidimetrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Çözünmüş Oksijen Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Metot
Ölçüm: Elektrokimyasal Metot
Ölçüm: Lüminesans Sensör Metodu
ASTM D 888
Metot A
Metot B
Metot C
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Çökebilir Katı Madde (ÇKM) Tayini
Hacimsel / Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D
Hidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D ve F
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ön İşlem: Mikro Ayırıcı
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön işlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ C
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
Kjeldahl Azotu Metodu
EPA 351.3
Klorür Tayini
İyon Seçici Elektrod Metodu
ASTM D512 C
Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat,
Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500 Cr B
Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-S²⁻ F
Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-S²⁻ D
Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-SO₃²⁻ B
Sülfit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-SO₃²⁻ C
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-CI B
Serbest Siyanür Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN¯ E
Serbest Siyanür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-CN D
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN D
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Fenol Tayini
Spektrofotometrik Metot
EPA 420.1
Hidrazin Tayini
Spektrofotometrik Metot
ASTM D 1385-07
Adsorplanabilen Organik Bağlı Halojenlerin
(AOX) Tayini
Mikrokulometrik Metot
TS EN ISO 9562
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As),
Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B),
Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum
(Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Selenyum (Se), Sodyum
(Na), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K),
Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Fosfor (P),
Vanadyum (V), Uranyum (U) Tayini
Ön İşlem: Filtrasyon
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
TS EN ISO 15587-1
TS EN ISO 15587-2
TS EN ISO 17294 (1/2)
Silisyum (Si) Tayini
ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot – İÇM-ML-016
(TS EN ISO 17294 1-2 ve EPA 6020
A)
Titanyum (Ti) Tayini
ICP-MS Metodu
İşletme İçi Metot – “İÇM-ML-017;
Rev No:0”
(TS EN ISO 17294 1-2 ve EPA 6020
A)
Cıva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Filtrasyon
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 3015 A
EPA 6020 B
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphtlene, Acenaphthylene, Antracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthrace,
Benzo(b)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(k)fluranthene, Chrysene,
Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthen,
Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane,
Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı/Katı Faz Ekstraksiyon
Ön İşlem: Alümina Temizleme
Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3535 A
EPA 3611 B
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
Ön İşlem1: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem2: Florisil clean-up Metodu
Ön İşlem3: Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620
EPA 3630
EPA 8270 D
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
(Benzene, bromobenzene,
bromochloromethane,
bromodichloromethane, bromoform,
chlorobenzene, carbontetrachloride,
1,2-dibromo 3-chloropropane,
1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethene,
1,2-dibromoethane, 1,2-dichlorobenzene,
1,2-dichloroethane, dibromomethane,
1,3-dichlorobenzene,
1,4-dichlorobenzene, ehtylbenzene,
hexachloro-1,3-Butadiene, Isopropylbenzene,
m-p xylene, naphtalene, o-xylene, styrene,
tetrachloroethene, toluene, trichloroethene,
1,2,4-trichlorobenzene,1,2,3-trichloropropane,
1,2,3-trichlorobenzene,
1,2,4-trimethylbenzene,
1,1,1,2-tetrachloroethane,
1,1,1-trichloroethane,
1,1,2-trichloroethane, 1,3,5-Trimethly benzene,
1,1,2,2-tetrachloroethane,
trans-1,2-dichloroethene)
Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 5030 C
EPA 5021 A
EPA 8260 D
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
(Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC,
Gamma-BHC, Alpha-chlordane,
Gamma chlordane, 4,4’-DDD, 4,4’-DDE,
4,4’-DDT,
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,
Endosulfan sulfate, Endrin aldehyde,
Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor
epoxide-isomer B, Methoxychlor
1,2-dibromo-3-chloropropane, Endrin, Diallate,
Isodrin, Hexachlorocyclopentadiene,
Chlorobenzilate, Hexachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu, Florisil
clean-up Metodu
Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8081 B
Ftalat Esterlerinin Tayini
Dimethyl phthalate, Diethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
bis(2-ethylhexyl)phthalate, di-n-octyl
phthalate)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı/Katıfaz Ekstraksiyon
Ön İşlem: AlüminaTemizleme
Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3535 A
EPA 3610 B
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol,
Phenol, 2-chlorophenol, 2,4-dimethylphenol,
2-nitrophenol, 2,4,6-trichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 4-Methylphenol,
3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4-Dinitrophenol, 4-Nitrophenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, Pentachlorophenol,
Dinoseb, 2-Cyclohexyl-4,6-Dinitrophenol,
2-Methylphenol)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu Florisil
clean-up Metodu
Silika jel clean-up Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği Ek-1

MostLab Çevresel ve İşyeri Ölçümleme